Our Office

qq

Company’s Profile

บริษัท  เยส วีแคนดู เอ็นเตอร์ไพร์ส จำกัด เป็นบริษัทที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ทางด้านการเกษตร โดยเริ่มต้นจากแนวความคิดของท่านประธานบริษัท (คุณชีระวิทย์  จิรชัยบูรณ์) ที่เห็นถึงปัญหาของเกษตรกรรมของประเทศไทย  จึงได้ทุ่มเททำการศึกษาค้นคว้า  วิจัย อย่างจริงจัง

และได้จดทะเบียนจัดตั้งเป็นบริษัทจำกัด ในปี พ.ศ. 2555  โดยจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ภายใต้สินค้าที่ชื่อว่า “ซุปเปอร์ กรีน แค็ปซูล  ฮิวมิก พลัส”  และ “ซุปเปอร์กรีน (คุณเขียว) ซาเช่ย์ ฮิวมิก เอ็กซ์ตร้า”  ออกสู่ตลาดในประเทศไทยจนเป็นที่ยอมรับอย่างแพร่หลายจากลูกค้าและเกษตรกรผู้ใช้

บริษัทฯ มุ่งเน้นที่จะตอบสนองความต้องการของลูกค้าด้วยการนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพในราคาที่เหมาะสม  อีกทั้งยังมุ่งเน้นในด้านบริการและพัฒนาระบบบริการให้เป็นที่ยอมรับของลูกค้า  และยังเป็นผู้ให้คำปรึกษากับเกษตรกรที่ประสบปัญหาด้านเกษตรกรรมและการใช้ผลิตภัณฑ์  เพื่อมุ่งเพิ่มคุณค่า สร้างความสำเร็จให้กับลูกค้ามากกว่าการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เพียงอย่างเดียว  นอกจากนี้บริษัทฯ ได้รับรางวัลเพื่อเป็นการยืนยันในคุณภาพสินค้า  อาทิเช่น  รางวัลผลิตภัณฑ์ดีเด่นแห่งปี 2558 และปี 2559 จากโครงการส่งเสริมพัฒนาธุรกิจและเศรษฐกิจเพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยสู่อาเซียน  บริษัทฯ ยังคงจะพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้ดียิ่งขึ้น  และพร้อมที่จะก้าวต่อไปอย่างมั่นคงและยั่งยืน และวันนี้ เพื่อก้าวเข้าสู่ AEC อย่างเต็มรูปแบบ ได้ทำการเปลี่ยนชื่อ บริษัท เยส วี แคนดู เอ็นเตอร์ไพร์ส จำกัด” เป็น บริษัท กรีน นาโน อิโนเวชั่น (โกลบอล) จำกัด เพื่อให้เกษตร ทั่ว AEC ได้สร้างแผนรายได้ ที่เป็นยอมรับกันทั่วโลก ยิ่งทำยิ่งรวย และยังได้นำระบบการขายออนไลน์ มาใช้ในระบบของบริษัท เพื่อให้ง่ายต่อการขายสินค้ายุค4G ทั้งทั่วไทยและทั่วโลก

kooo

คณะผู้บริหาร

คุณชีระวิทย์และคุณวลัยพรรณ จิรชัยบูรณ์
ประธานกรรมการบริหาร/ประธานฝ่ายสมาชิก

นาย วันชัย สละวาสี ผอ.สสว 6 จ.ขอนแก่น ข้าราชการ ซี9
ประธานที่ปรึกษาด้านวิชาการ บริษัท เยสวีแคนดู เอ็นเตอร์ไพร์ส จำกัด

นาย ณกรพงษ์ ไทยเมือง
ที่ปรึกษาด้านวิชาการ บริษัท เยสวีแคนดู เอ็นเตอร์ไพร์ส จำกัด