Mission

1.วิจัยและพัฒนาผลิตภันฑ์ให้เหมาะสมกับ สภาพทุกพื้นที่ทำการเกษตรกรตลอดจนความปลอดภัยทาง ชีวภาพและกายภาพเพื่อให้การทำอาชีพเกษตรกรมีความมั่นคงและยังยืน

2.ช่วยเกษตรกรไทยลดภาระหนี้สินจากการใช้ปุ๋ยเคมีที่มีราคาแพงให้หันมาใช้สารปรับปรุงดินที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ช่วยลดต้นทุนเพิ่มผลผลิต

3.ให้บริหารทางด้านวิชาการและเทคโนโลยีใหม่ๆ ทางด้านการเกษตรแก่เกษตรกรไทยส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรให้มีความสามารถในการผลิตและสามารถจัดสรรสินค้าให้มีความสามรถในการผลิตและจัดส่งสินค้าได้ตามความต้องการของตลาด

4.พัฒนาบุคลกรให้มีความรู้ความสามารถทางการเกษตร

5.ช่วยเหลือสังคมทางด้านปัจจัยต่างๆ