วิสัยทัศน์ (Vision)

    มุ่งมั่นพัฒนานวัตกรรม (Innovation) ใหม่ๆทางด้านการเกษตร ตลอดจนเพิ่มศักยภาพ ทักษะความรู้ให้กับบุคลากรอย่างต่อเนื่อง เพื่อลดต้นทุนในการผลิตให้กับพี่น้องชาวเกษตรกร ทำให้การทำการเกษตรของเกษตรกรไทยและทั่วโลก ได้ใช้ผลิตภัณฑ์ที่ปลอดสารเคมี และยังเพิ่มผลผลิตให้กับพี่น้องเกษตรกร เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์อันแน่วแน่ที่ได้ปลดหนี้เกษตรกรไทย ลดรายจ่ายเพิ่มรายได้อย่างยั่งยืน